Call-center: + 7 (727) 341 0700

Төлем мерзімін ұзартуға өтініш / Заявление на отсрочку по оплате


Төтенше жағдайдың енгізілген режимінің нәтижесінде жылыту және ыстық сумен жабдықтау қызметтерін уақытында төлеу мүмкіндігінің болмауына және қиын жағдайға байланысты төлемді кейінге қалдыру үшін өтініш нысанында көрсетілген барлық қажетті ақпаратты көрсете отырып, өтініш нысанын толтыру қажет.

 

Өтінішті Word форматында жүктеу

Для получения отсрочки оплаты в связи с затруднительным положением и отсутствием возможности вовремя оплатить услуги отопления и горячего водоснабжения из-за введенного режима чрезвычайного положения, необходимо заполнить форму заявления с указанием всей необходимой информации указанной в форме заявления.

 

Скачать заявление в формате Word


Төлем мерзімін ұзартуға

өтініш


Қазақстан Республикасында төтенше жағдайдың енгізілуі нәтижесінде орын алған қаржылық қиындықтарға байланысты сізден жылыту, ыстық сумен жабдықтау қызметтері үшін төлемнің мерзімін ұзартуды сұраймын (қажеттісінің астын сызу).

Қалыптасқан бұл берешекті 2020 жылдың 31 желтоқсанына дейін төлеуге кепілдік беремін.

Пәтерді сату, айырбастау, сыйға тарту, тұтқындау және/немесе өзге де жағдайларда, бұл туралы күнтізбелік он күннің ішінде «Алматы жылу жүйесі» ЖШС-ға электрондық нысанда хабарлауға және барлық берешекті толық көлемде өтеуге міндеттенемін.

Өтініште көрсетілген жеке деректердің шынайылығы үшін толық жауап беремін және оларды пайдалануға және жылу энергиясы үшін дебиторлық берешекті өндіріп алу мәселелері бойынша тиісті мемлекеттік органдарға немесе үшінші тұлғаларға беруге келісім беремін.

Заявление

на отсрочку по оплате


В связи с финансовыми затруднениями из-за введения чрезвычайного положения в Республике Казахстан, прошу Вас предоставить отсрочку по оплате за услуги отопления, горячего водоснабжения (нужное подчеркнуть).

Гарантирую оплатить имеющуюся задолженность в срок до 31.12.2020 года.

В случае продажи, мены, дарения, ареста квартиры и/или иных случаях, в течение десяти календарных дней обязуюсь уведомить в электронной форме об этом ТОО «Алматинские тепловые сети» и погасить всю задолженность в полном размере.

За достоверность предоставленных в заявлении личных данных несу полную ответственность и даю согласие на их использование и передачу в соответствующие государственные органы или третьим лицам по вопросам взыскания дебиторской задолженности за тепловую энергию.